Algemene voorwaarden

van KSP Kunstgras B.V.

Algemene voorwaarden KSP Kunstgras B.V.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden worden hierna aangehaald als de AV-KSP Kunstgras B.V.-2010 en maken deel uit van elke door KSP Kunstgras B.V. uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen KSP Kunstgras B.V. en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

 1. Toepasselijke algemene voorwaarden

Op door KSP Kunstgras B.V. te verrichten werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering en realisatie van werken zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 (hierna UAV) van toepassing. Op te verrichten advieswerkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (hierna DNR 2005) van toepassing. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2005, alsmede de UAV met eventuele bijlagen te kennen. De AV-KSP Kunstgras B.V.-2008, DNR 2005 en de UAV zijn op de website www.ksp-kunstgras.nl/organisatie/voorwaarden geplaatst en daar eenvoudig te raadplegen, te printen en te downloaden. KSP kunstgras B.V. zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van de DNR 2005 en/of de UAV met eventuele bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2005 en/of de UAV prevaleren altijd de AV-KSP Kunstgras B.V.-2008.

 1. Offerte

Een door KSP Kunstgras B.V. uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de wederpartij worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 1. Tarieven en betaling

KSP Kunstgras B.V. is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden.

KSP Kunstgras B.V. dient haar declaraties per maand in, tenzij anders overeengekomen. Het staat KSP Kunstgras B.V. vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig dagen na dagtekening. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan KSP Kunstgras B.V. een rente verschuldigd ter grootte van 2% boven de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande (voorschot)declaratie. Indien KSP Kunstgras B.V., al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de wederpartij ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de wederpartij alle andere kosten verschuldigd die KSP Kunstgras B.V. moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de wederpartij worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

 1. Samenwerking met derden

Indien KSP Kunstgras B.V. op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere partijen of andere derden inschakelt, zal KSP Kunstgras B.V. voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover KSP Kunstgras B.V. deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan KSP Kunstgras B.V. te verstrekken gegevens.

Indien KSP Kunstgras B.V. in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere derden inschakelt, zal KSP Kunstgras B.V. voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens KSP Kunstgras B.V. aansprakelijk is.

 1. CAR-verzekering

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is KSP Kunstgras B.V. medeverzekerd op een door Opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks (CAR)-verzekering, waarvan de voorwaarden voor KSP Kunstgras B.V. op diens verzoek bij Opdrachtgever ter inzage liggen. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever kan KSP Kunstgras B.V. een Construction All Risk (CAR-)verzekering ten behoeve van het werk afsluiten.

 1. Werkzaamheden in het veld

Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is, daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen van de betreffende eigena(a)r(en) c.q. rechthebbende(n). Eventuele schade voor KSP Kunstgras B.V., ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.

Tevens geldt dat KSP Kunstgras B.V. niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij of namens KSP Kunstgras B.V. in dienst zijnd personeel. Opdrachtgever zal KSP Kunstgras B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

Algemene voorwaarden KSP Kunstgras B.V. (AV-2010) Pagina 1 van 3

Algemene voorwaarden KSP Kunstgras B.V.

 1. Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

1.Opdrachtgever is verantwoordelijk voor: – de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of

namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies; – zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen.

Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van KSP Kunstgras

B.V. komen voor rekening van de opdrachtgever. 2..Opdrachtgever is aansprakelijk voor:

– alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.

– alle schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de datum van de offerte in werking

treden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Eigendomsvoorbehoud
 2. Alle door KSP Kunstgras B.V. geleverde goederen blijven eigendom van KSP Kunstgras B.V. totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens KSP Kunstgras B.V. heeft voldaan. Zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Opdrachtgever zich jegens Opdrachtnemer om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te
 3. behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens KSP Kunstgras B.V., heeft KSP Kunstgras B.V. het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, meteen terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtgever aan KSP Kunstgras B.V. op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Opdrachtgever eigenaar dan wel beheerder is, zodat KSP Kunstgras B.V. zijn eigendom(men) kan revindiceren.
 4. Door Opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van KSP Kunstgras B.V. waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.
 5. Gebruik documenten

De door KSP Kunstgras B.V. vervaardigde offertes, rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. De opdrachtgever vrijwaart KSP Kunstgras B.V. voor alle aanspraken van derden, die zijn gebaseerd op die documenten. KSP Kunstgras B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik van de voornoemde documenten door anderen dan de opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel dan waarvoor de documenten bestemd zijn.

 1. Toezicht

Indien de opdracht inhoudt dat KSP Kunstgras B.V. toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan KSP Kunstgras B.V. alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

 1. Aansprakelijkheid KSP Kunstgras B.V.
 2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan wordt de aansprakelijkheid van KSP Kunstgras B.V. geregeld door het bepaalde in onderhavig artikel en de UAV. Bestaat de prestatie uit (advies)diensten, dan wordt de aansprakelijkheid van KSP Kunstgras B.V. geregeld door het bepaalde in onderhavig artikel en de DNR 2005.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever en KSP Kunstgras B.V. garantie zijn overeengekomen, kan Opdrachtgever van KSP Kunstgras B.V. uitsluitend en alleen nakoming van deze garantie verlangen.
 4. Opdrachtgever biedt KSP Kunstgras B.V. in alle gevallen eerst gelegenheid een eventueel gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. De opdrachtgever verwittigt KSP Kunstgras B.V. binnen 30 dagen na het bekend worden van het gebrek, bij gebreke waarvan de aanspraken ter zake van Opdrachtgever komen te vervallen.
 5. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien hijzelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van KSP Kunstgras B.V. heeft voldaan.
 6. KSP Kunstgras B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, omzetschade, gederfde winst, imagoschade, milieuschade, enz.
 7. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van KSP Kunstgras B.V. beperkt tot nakoming van de in dit artikel omschreven verplichtingen van KSP Kunstgras B.V..

Algemene voorwaarden KSP Kunstgras B.V. (AV-2010) Pagina 2 van 3

Algemene voorwaarden KSP Kunstgras B.V.

 1. Verplichtingen van Opdrachtgever
 2. Opdrachtgever garandeert dat KSP Kunstgras B.V. tijdig kan beschikken:
 • over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
 • over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd; over een deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid

van de bouwplaats voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, afvalstoffen en hulpmiddelen;

 • over deugdelijke aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, telefoon, fax, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 1. De benodigde elektriciteit, gas en water komt voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever garandeert, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van KSP Kunstgras

B.V.behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging of anderszins hinder ondervindt. De directievoerder is bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen tenzij en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover relevant is Opdrachtgever verplicht KSP Kunstgras B.V. voor aanvang van het werk schriftelijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen, zoals bedoeld in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten.

 1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van KSP Kunstgras B.V. onder de DNR 2005 en onder de UAV is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van KSP Kunstgras B.V. wordt uitgekeerd. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van KSP Kunstgras B.V. met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de DNR 2005 beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de DNR 2005 en in het kader van de UAV tot de opdrachtsom tot een maximum van € 1.000.000,=. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien rapporten/documentenniet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

 1. Geheimhouding en gebruik als referentie

De opdrachtgever en KSP Kunstgras B.V. zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens en documenten vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd de door KSP Kunstgras B.V. verstrekte documenten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of voortvloeit uit een wettelijke plicht. In afwijking van het voorgaande is KSP Kunstgras B.V. gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

 1. Personeel

De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van KSP Kunstgras B.V., geen bij KSP Kunstgras B.V. in dienst zijnd personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

 1. Goedkeuring gegevens

Door KSP Kunstgras B.V. aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

 1. Geschillen

Bij geschillen is de burgerlijke rechter te Lelystad bevoegd, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

Algemene voorwaarden KSP Kunstgras B.V. (AV-2010)

Algemene Inkoopvoorwaarden KSP Kunstgras B.V.

 1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

AIV: Diensten: Informatiedragers:

Levering(en): Opdrachtnemer: Overeenkomst(en):

Prestatie:

deze algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de overeenkomst; de door de Opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van KSP Kunstgras B.V. te verrichten werkzaamheden; papieren documenten en/of dragers van digitale informatie, waarop de prestaties / resultaten van de Opdrachtnemer aan KSP Kunstgras B.V. ter beschikking worden gesteld;

de door de Opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van KSP Kunstgras B.V. te leveren Prestatie(s); de contractuele wederpartij van KSP Kunstgras B.V.; de overeenkomst(en) onder bezwarende titel tussen KSP Kunstgras B.V. en de Opdrachtnemer tot het leveren van producten, diensten en het uitvoeren van werken, waarop de voorwaarden van toepassing zijn; de te verrichten leveringen van producten en/of diensten of uitvoering van werken;

 1. Relatie Overeenkomst – AIV
 2. De AIV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij de Opdrachtnemer een Prestatie levert aan KSP Kunstgras B.V..
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtnemer en/of derden wordt uitdrukkelijk

verworpen.

 1. Voor zover toepassing van enig beding uit de AIV in strijd zou komen met enige bepaling in een schriftelijke overeenkomst tussen KSP

Kunstgras B.V. en Opdrachtnemer, blijft toepassing van dat beding achterwege, doch blijven de overige bedingen uit deze AIV onverminderd van kracht.

 1. Opdrachtverstrekking en wijzigingen
 2. KSP Kunstgras B.V. verstrekt de Opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen, die benodigd zijn om de Prestatie naar behoren te vervullen en te voltooien.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand, indien een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van de Opdrachtnemer door KSP Kunstgras B.V. schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon is aanvaard of hetgeen overeengekomen is op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd.
 4. KSP Kunstgras B.V. zal voor, doch uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst de Opdrachtnemer in het bezit stellen van een exemplaar van de AIV, behoudens in die gevallen waarin KSP Kunstgras B.V. reeds bij vorige opdrachten een exemplaar van de AIV heeft gegeven aan de Opdrachtnemer.
 5. Wijziging in de Overeenkomst, daaronder begrepen aanvullend werk en/of meerwerk of inkrimping van de reeds opgedragen Prestaties, komt tot stand, zodra KSP Kunstgras B.V. dit schriftelijk (per brief, fax of email) aan de Opdrachtnemer kenbaar maakt en de Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Prijzen, honorarium en overige kosten
 7. 2.

De overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast en luiden voor zover niet anders overeengekomen in Euro’s exclusief BTW. De voor Diensten overeengekomen vergoedingen omvatten alle door Opdrachtnemer voor een deskundige uitvoering ervan te maken kosten, daaronder begrepen: a) gemaakte reis- en verblijfkosten; b) kosten samenhangend met het keuren van materialen, constructies en installaties; c) de kosten samenhangend met andere eenvoudige beproevingen of analyses; d) de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d.; e) de kosten van aankondigingen per advertentie, porti, telecommunicatie, registratie, kadastrale kosten en andere verschotten; f) de kosten van het gebruik van instrumenten door Opdrachtnemer bij metingen en proefnemingen ter beschikking worden gesteld; g) andere in de Overeenkomst vastgelegde kosten. Indien zich na het tot stand komen van de Overeenkomst omstandigheden voordoen die bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet waren te voorzien en die hun invloed hebben op prijsbepalende factoren als loonkosten of materiaalprijzen, dan is de Opdrachtnemer niet gerechtigd KSP Kunstgras B.V. hiervoor een prijsverhoging te berekenen, tenzij partijen schriftelijk anders (zijn) overeen(ge)komen. KSP Kunstgras B.V. is onder alle omstandigheden en in elk stadium van de Overeenkomst bevoegd van Opdrachtnemer te verlangen dat deze onverwijld voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 1. Levering en oplevering
 2. De Opdrachtnemer is verplicht de Prestatie in de overeengekomen omvang en kwaliteit op de overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen tijdstip of binnen de daarin gestelde termijn(en) uit te voeren.
 3. De producten worden geleverd in deugdelijke verpakkingen. KSP Kunstgras B.V. kan eisen dat de verpakkingen van de te leveren of geleverde producten door en op kosten van de Opdrachtnemer worden teruggenomen.
 4. Met de Levering worden alle voorhanden zijnde documentatie geleverd die bestemd is om de zaken naar behoren te kunnen gebruiken alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of certificaten, alsmede hulpstukken en hulpmaterialen.
 5. Voor een geheel of gedeeltelijk vervroegde Prestatie is de toestemming van KSP Kunstgras B.V. nodig. Wordt die toestemming gegeven dan heeft KSP Kunstgras B.V. niettemin het recht de betaling te verrichten binnen de in de Opdracht vermelde termijn.
 6. Zodra de Opdrachtnemer weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat hij zal tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, dient hij daarvan onmiddellijk en zonder vertraging schriftelijk en onder opgave van redenen KSP Kunstgras B.V. in kennis te stellen.
 7. De Opdrachtnemer is niet bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen, tenzij KSP Kunstgras B.V. en Opdrachtnemer anders zijn overeengekomen. In een dergelijk geval wordt voor de toepassing van deze AIV onder Levering mede een deellevering verstaan.

Algemene Inkoopvoorwaarden KSP Kunstgras B.V. (AIV-2010) Pagina 1 van 4

Algemene Inkoopvoorwaarden KSP Kunstgras B.V.

 1. Facturering en Betaling
 2. Facturen dienen te worden gestuurd naar KSP Kunstgras B.V., t.a.v. Crediteurenadministratie, Groene Velden 62, 8211BB Lelystad.
 3. Facturering geschiedt onder vermelding van het referentienummer/opdrachtnummer, de naam van de contactpersoon/besteller bij KSP

Kunstgras B.V. en volledig gespecificeerd volgens de aanwijzingen van KSP Kunstgras B.V..

 1. Betaling van de prijs zal plaatsvinden binnen 52 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Voordat de overeengekomen Prestatie is geleverd, zal een factuur niet in behandeling worden genomen.
 3. Betaling houdt geen afstand van enig recht uit de Overeenkomst in. KSP Kunstgras B.V. is bevoegd hetgeen zij uit welke hoofde dan ook aan

Opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd mocht zijn aan KSP Kunstgras B.V..

 1. Verplichtingen van de Opdrachtnemer
 2. De Opdrachtnemer dient specificaties, tekeningen en overige documentatie die zij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van KSP Kunstgras B.V. heeft ontvangen, voor het sluiten van de Overeenkomst, te controleren op volledigheid en juistheid.
 3. Tot de normale werkzaamheden van Opdrachtnemer behoort het toetsen van de eigen producten door de Opdrachtnemer alvorens deze aan KSP Kunstgras B.V. worden geleverd c.q. opgeleverd en het registreren van deze uitgevoerde toetsingen.
 4. De Opdrachtnemer zal bij alle aan KSP Kunstgras B.V. aan te leveren definitieve documenten een kopie meezenden van het registratieformulier waaruit blijkt welke de uitgevoerde toetsingen zijn, wanneer en door wie de toetsingen zijn uitgevoerd en welke opmerkingen zijn gemaakt en eventueel verwerkt. Het registratieformulier dient voor goedkeuring te worden ondertekend door (een werknemer van) de Opdrachtnemer.
 5. Naast de te verrichten Prestatie(s) is Opdrachtnemer bereid aanvullend op ad hoc basis ondersteuning te bieden voor andere onderdelen of werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen vooruitlopen op de werkzaamheden van de overeengekomen Prestatie. Per geval worden hiervoor tijdig afspraken gemaakt. Ook voor deze werkzaamheden gelden deze AIV.
 6. De Opdrachtnemer vrijwaart KSP Kunstgras B.V. eveneens tegen aanspraken of schade als gevolg van het gebruik van door Opdrachtnemer geleverde materialen of het door Opdrachtnemer verrichten van werkzaamheden alsmede tegen aanspraken of schade als gevolg van het niet naleven van (overheids)voorschriften.
 7. De Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Prestaties voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties en dat deze volgens het overeengekomen tijdschema worden uitgevoerd. Voorts garandeert de Opdrachtnemer dat de uitvoering van hetgeen is overeengekomen geschiedt in overeenstemming met vigerende regelgeving en beschikkingen van overheidswege.
 8. De Opdrachtnemer dient de Overeenkomst goed en zorgvuldig uit te voeren en verricht zijn Prestaties naar beste kunnen en wetenschap. De Opdrachtnemer vermijdt alles wat de uitvoering van de Prestatie(s) kan schaden.
 9. De Opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit en integriteit van diegene die namens de Opdrachtnemer belast is met de uitvoering van de Overeenkomst. Werken worden conform alle wettelijke bepalingen uitgevoerd.
 10. De Opdrachtnemer houdt KSP Kunstgras B.V. op de hoogte van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder de financiële aspecten, en geeft haar desgevraagd inlichtingen.
 11. Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht licht de Opdrachtnemer KSP Kunstgras B.V. tijdig in over de financiële gevolgen en risico’s, verbonden aan het stellen van andere of meer eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en/of de Prestatie en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de overeenkomst/verlenen van de Prestatie geen rekening is gehouden.
 12. De Opdrachtnemer verstrekt KSP Kunstgras B.V. bij de totstandkoming van de Overeenkomst een raming c.q. opgave van de kosten en/of uren. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de opdracht geeft de Opdrachtnemer aan of en in hoeverre zulks invloed heeft op de bedoelde raming c.q. opgave van kosten en/of uren. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatst verstrekte raming c.q. opgave van kosten en/of uren ontoereikend is, informeert de Opdrachtnemer KSP Kunstgras B.V. daarover schriftelijk.
 13. Keuringen
 14. KSP Kunstgras B.V. heeft het recht geleverde zaken of het resultaat van verrichte diensten bij Levering of voltooiing te (laten) inspecteren of keuren.
 15. De kosten van inspectie of keuring komen ten laste van Opdrachtnemer indien KSP Kunstgras B.V. het geleverde of verrichte afkeurt.
 16. Als bij inspectie of keuring blijkt dat het geleverde of verrichte niet voldoet aan de in deze AIV genoemde kwaliteitseisen kan KSP Kunstgras

B.V. kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 1. a)  KSP Kunstgras B.V. kan binnen een door haar te stellen redelijke termijn verbetering of herstel verlangen zonder dat de

Opdrachtnemer aanspraak kan maken op vergoeding;

 1. b)  KSP Kunstgras B.V. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, conform artikel 14

van deze AIV. Daarnaast behoudt KSP Kunstgras B.V. zich de overige rechten uit de overeenkomst voor.

 1. Het risico en/of de gevolgen van de afgekeurde Prestatie rust op de Opdrachtnemer vanaf de dag waarop KSP Kunstgras B.V. een melding

aan de Opdrachtnemer heeft gedaan. Zijn de geleverde en afgekeurde zaken afzonderlijk vatbaar voor eigendomsoverdracht dan gaat de eigendom weer over op de Opdrachtnemer vanaf de dag van melding door KSP Kunstgras B.V..

 1. Geheimhouding en communicatie
 2. De Opdrachtnemer, zijn werknemers en degenen die door de Opdrachtnemer eventueel zijn ingehuurd, zijn verplicht tot volledige geheimhouding ten aanzien van alle bedrijfsgegevens die hen uit hoofde van de relatie met KSP Kunstgras B.V. ter kennis zijn gekomen.
 3. De Opdrachtnemer vrijwaart KSP Kunstgras B.V. tegen schade die zij lijdt door inbreuk op de geheimhoudingsplicht door degenen die door de leverancier zijn ingehuurd. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na Levering onverminderd van kracht.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KSP Kunstgras B.V. zullen de Opdrachtnemer en degenen die door de Opdrachtnemer zijn ingehuurd via geen enkel medium in advertenties of publicaties of op welke andere wijze dan ook, verwijzen naar een Overeenkomst met of een Prestatie voor KSP Kunstgras B.V..
 5. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de personen, die zijn belast met de uitvoering van de Overeenkomst, worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken. De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden gelden niet voor zover de betreffende informatie:
 6. a) aantoonbaar reeds in het bezit was van één van de partijen op het moment dat die informatie aan die partij werd verstrekt. Algemene Inkoopvoorwaarden KSP Kunstgras B.V. (AIV-2010) Pagina 2 van 4

Algemene Inkoopvoorwaarden KSP Kunstgras B.V.

 1. b)  van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van de niet-nakoming door één der partijen van de verplichting als omschreven in dit artikel.
 2. c)  zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan één der partijen door een derde die het recht had die informatie te verstrekken.
 3. d)  met toestemming van de Opdrachtnemer aan derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden.
 1. Alleen na toestemming van KSP Kunstgras B.V. mag door de Opdrachtnemer rechtstreeks contact worden onderhouden met overige bij de

Opdracht betrokken partijen.

 1. Overdracht van verplichtingen

Zonder schriftelijke toestemming van KSP Kunstgras B.V. mag de leverancier zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. Voor het inschakelen van een onderaannemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van KSP Kunstgras B.V..

 1. Aansprakelijkheid
 2. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade ontstaan ten tijde of ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. Indien KSP Kunstgras B.V. zich genoodzaakt ziet de Prestatie van de Opdrachtnemer – geheel of gedeeltelijk – zelf te verrichten, dan zal de

Opdrachtnemer alle van belang zijnde en bij hem beschikbare en hem toekomende gegevens, onverwijld aan KSP Kunstgras B.V. om niet te doen toekomen. Het vorenstaande onverminderd het recht van KSP Kunstgras B.V. om van de Opdrachtnemer vergoeding te vorderen van eventuele kosten, schade en interessen verband houdend met de overname van werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

 1. Een situatie als omschreven in lid 2 van dit artikel leidt tot een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) van de zijde van Opdrachtnemer in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen. Een dergelijke tekortkoming geeft KSP Kunstgras B.V. de bevoegdheid de Overeenkomst te beëindigen zonder een vergoeding.
 2. Indien het resultaat van de verrichte werkzaamheden na de uitvoering van de Overeenkomst niet blijkt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, dan is de Opdrachtnemer verplicht op zijn kosten binnen een redelijke termijn al hetgeen te doen om alsnog het overeengekomen resultaat te bereiken.
 3. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichting(en) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, ondanks de in lid 4 van dit artikel geboden gelegenheid, dan heeft KSP Kunstgras B.V. het recht voor rekening en risico van de Opdrachtnemer al hetgeen te (laten) doen om alsnog het overeengekomen resultaat te bereiken. KSP Kunstgras B.V. heeft ditzelfde recht als gezien haar belangen redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden af te wachten of de Opdrachtnemer alsnog in staat is al hetgeen te (laten) doen teneinde zijn verplichtingen na te komen.
 4. Boete
 5. Indien er sprake is van enige toerekenbare tekortkoming van de Prestatie aan de kant van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer aan KSP Kunstgras B.V. na verloop van een daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd van 0,5 % van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid, vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% daarvan.
 6. Indien nakoming, anders dan door overmacht, blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.
 7. De boete komt KSP Kunstgras B.V. toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:
  1. a)  haar vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de diensten;
  2. b)  haar recht op schadevergoeding.
 8. De boete wordt verrekend met de door KSP Kunstgras B.V. verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een

derde is overgegaan.

 1. Verzekering
 2. De Opdrachtnemer verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich verzekerd houdt voor de uitvoering van de Overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn.
 3. De Opdrachtnemer overlegt op verzoek van KSP Kunstgras B.V. terstond inzage in de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling. De Opdrachtnemer beëindigt niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KSP Kunstgras B.V., de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt de Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van KSP Kunstgras B.V. zonder bedoelde toestemming. De door de Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.
 4. De Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste lid en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor de Opdrachtnemer op grond van deze overeenkomst jegens KSP Kunstgras B.V. aansprakelijk is. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan KSP Kunstgras B.V. worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de Opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan KSP Kunstgras B.V. te betalen schadevergoeding.
 5. Tussentijdse beëindiging van Overeenkomst
 6. Indien, door welke oorzaak dan ook, de voortgang van de Prestatie wordt vertraagd of wordt stilgelegd, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op vervolgopdrachten en zal worden afgerekend naar de stand van de uitgevoerde werkzaamheden door Opdrachtnemer. In voornoemde gevallen kan door Opdrachtnemer geen aanspraak worden gemaakt op een extra vergoeding van kosten respectievelijk gederfde inkomsten of vertragingsschade. Opdrachtnemer vrijwaart KSP Kunstgras B.V. voor enige aansprakelijkheid hieromtrent. KSP Kunstgras B.V. kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien de Opdrachtnemer in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt of in een soortgelijke positie komt te verkeren, als op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd of indien zijn bedrijf stil komt te liggen.
 7. KSP Kunstgras B.V. kan verder de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen als de Opdrachtnemer een fusie aangaat met of onder beheer komt van een andere maatschappij of instelling.
 8. KSP Kunstgras B.V. kan de Overeenkomst tevens met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien de Opdrachtnemer een of meer medewerkers van KSP Kunstgras B.V. een op geld waardeerbaar voordeel gunt of heeft gegund.
 9. Voor de beëindiging van de Overeenkomst als weergegeven in dit artikel is geen rechterlijke tussenkomst of nadere ingebrekestelling vereist. De beëindiging van de Overeenkomst geeft de Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding in enige vorm of hoe dan ook genaamd. KSP Kunstgras B.V. behoudt haar rechten uit de Opdracht, de bepalingen van deze AIV blijven onverkort van kracht. Zijn door KSP Kunstgras B.V. vooruitbetalingen gedaan dan dienen deze onmiddellijk aan KSP Kunstgras B.V. te worden teruggestort als ware deze onverschuldigd betaald. De Opdrachtnemer kan geen enkel beroep op verrekening doen.

Algemene Inkoopvoorwaarden KSP Kunstgras B.V. (AIV-2010) Pagina 3 van 4

Algemene Inkoopvoorwaarden KSP Kunstgras B.V.

 1. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten
 2. Alle intellectuele (eigendoms)rechten, welke kunnen of zullen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – zowel ten behoeve van gebruik als ten behoeve van exploitatie door KSP Kunstgras B.V. en/of van alle door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst geleverde Prestaties, berusten bij KSP Kunstgras B.V., tenzij anders is overeengekomen.
 3. De rechten van de Opdrachtnemer worden op grond van deze bepalingen door de Opdrachtnemer aan KSP Kunstgras B.V. overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door KSP Kunstgras B.V. wordt aanvaard.
 4. Voorzover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de Opdrachtnemer KSP Kunstgras B.V. onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens de Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtnemer om op eerste verzoek van KSP Kunstgras B.V. aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.
 5. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms)rechten komen voor rekening van KSP Kunstgras B.V..
 6. De Opdrachtnemer machtigt KSP Kunstgras B.V. hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.
 7. Onder de in lid 1 bedoelde rechten zijn – zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden opgevat – mede begrepen: a) alle handelingen, waaronder de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel of een bewerking van informatie,

resultaten, prestaties en informatiedragers, die nodig of nuttig zijn met het oog op datgene waartoe dezen beoogd en/of geschikt is

of blijkt of kan zijn; b) het daartoe laden, in beeld brengen, uitvoeren, overbrengen en opslaan van of bewerkingen daarvan van digitale informatie met

het oog op onderhoud, verbeteren van fouten, virusbestrijding, aanbrengen van mogelijke verbeteringen, het overbrengen naar een andere omgeving, het koppelen en/of het interoperabel maken met andere hardware en systeemprogrammatuur en andere programmatuur, het wijzigen van parameters, het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van beveiligingen, het vervaardigen, opslaan, wijzigen van (reserve)kopieën, het onderzoeken en testen van de informatiedrager.

 1. De Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens KSP Kunstgras B.V. van alle eventueel aan hem, de Opdrachtnemer, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens KSP Kunstgras B.V. van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.
 2. Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over de eigendom van informatiedragers, respectievelijk de intellectuele (eigendomsrechten) daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij KSP Kunstgras B.V. berust tot tegenbewijs, te leveren door de Opdrachtnemer.
 3. De Opdrachtnemer stelt de Prestatie(s) in generlei vorm aan derden beschikbaar, noch verschaft hij hierover aan derden enige inlichting, tenzij KSP Kunstgras B.V. schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. KSP Kunstgras B.V. is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals tegen betaling door de Opdrachtnemer van een door KSP Kunstgras B.V. in onderling overleg vast te stellen royaltyvergoeding.
 4. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is KSP Kunstgras B.V. gerechtigd, indien derden KSP Kunstgras B.V. ter zake van schending van intellectuele (eigendoms)rechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst zal KSP Kunstgras B.V. geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met de Opdrachtnemer.
 5. De Opdrachtnemer vrijwaart KSP Kunstgras B.V. voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten van derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, zogenaamde persoonlijkheidsrechten, alsmede aanspraken met betrekking tot know how, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De Opdrachtnemer treft op zijn kosten alle maatregelen, die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.
 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 7. Tenzij anders overeengekomen is Nederlands recht van toepassing op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 8. In geval van een dispuut is de rechter te Lelystad bevoegd daarvan kennis te nemen.
 9. In afwijking van lid 2 van dit artikel is KSP Kunstgras B.V. bevoegd te beslissen of een geschil wordt beslecht middels arbitrage.

Algemene Inkoopvoorwaarden KSP Kunstgras B.V. (AIV-2010)